อบต.เหล่า

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางมนชนก นามโยธา ถึง บ้านนางพรรณี โพธิ์สี หมู่ที่ 2 บ้านเหล่า ตำบลเหล่า กว้าง 4 เมตร ยาว 466 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,864 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
863,500.00
857,440.00
0.00
857,440.00
0.00%
99.29%
6,060.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นานางแป ดวงสิมมา ถึง ที่นานางลวน วงชาลี หมู่ที่ 5 บ้านดอนตูม ตำบลเหล่า กว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
1,250,600.00
1,250,000.00
0.00
1,250,000.00
0.00%
99.95%
600.00
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่นานายสุจริต โคตรหานาม ถึง ที่นานางหนูคล้าย ประทุมมัง หมู่ที่ 9 บ้านเขวาบึงกุย ตำบลเหล่า กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหา
1,370,000.00
1,370,000.00
0.00
1,370,000.00
0.00%
100.00%
0.00
รวม
3,484,100.00
3,477,440.00
0.00
3,477,440.00
0.00%
99.81%
6,660.00
×
×
×