อบต.แก้งแก

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนใหญ่ - ข้างโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง หมู่ที่ 2 ตำบลแก้งแก อำเภอโสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 3 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,140 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก ตำบลแก้งแก อำเภอโก
2,071,999.00
2,071,999.00
0.00
2,071,999.00
0.00%
100.00%
0.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก้งแก หมู่ที่ 1 -โคกบักม่อ ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 3 เมตร ยาว 1000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหา
1,579,999.00
1,579,999.00
0.00
1,579,999.00
0.00%
100.00%
0.00
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 - โรงงานเอสพี ออโต้ อินดัสทรี หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.5
1,494,000.00
1,494,000.00
0.00
1,494,000.00
0.00%
100.00%
0.00
รวม
5,145,998.00
0.00
5,145,998.00
5,145,998.00
0.00%
100.00%
0.00
×
×
×