อบต.แพง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโกเชื่อมตำบลวังยาว หมู่ที่ 6 บ้านหนองโก ตำบลแพง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม]
2,867,000.00
2,024,999.00
0.00
2,024,999.00
0.00%
70.63%
842,001.00
2
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงน้อยเชื่อมตำบลโพนงาม หมู่ที่ 5 บ้านม่วงน้อย ตำบลแพง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม]
3,970,000.00
2,897,654.00
0.00
2,897,654.00
0.00%
72.98%
1,072,346.00
รวม
6,837,000.00
0.00
4,922,653.00
4,922,653.00
0.00%
72.00%
1,914,347.00
×
×
×