เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอกันทรวิชัย
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ทต.ขามเรียง
3
5.69
3.13
0.00
3.13
0.00%
55.02%
2
อบต.เขวาใหญ่
1
3.65
2.99
0.00
2.99
0.00%
81.83%
3
อบต.ขามเฒ่าพัฒนา
2
1.66
1.66
0.00
1.66
0.00%
99.87%
4
ทต.โคกพระ
2
1.36
1.36
0.00
1.36
0.00%
100.00%
5
อบต.กุดใส้จ่อ
3
3.44
1.06
2.38
3.44
69.21%
100.00%
6
ทต.ท่าขอนยาง
3
4.13
0.00
4.08
4.08
98.64%
98.64%
7
อบต.โคกพระ
2
4.48
0.00
4.48
4.48
100.00%
100.00%
รวม
16
24.42
10.20
10.94
21.14
44.80%
86.57%
×