เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอกุดรัง
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
อบต.เลิงแฝก
1
8.31
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
อบต.หนองแวง
2
16.86
16.86
0.00
16.86
0.00%
100.00%
3
อบต.นาโพธิ์
2
7.00
5.81
0.02
5.83
0.26%
83.19%
4
อบต.กุดรัง
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
รวม
6
32.18
22.66
0.04
22.70
0.12%
70.53%
×