เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอชื่นชม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ทต.กุดปลาดุก
1
6.26
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
อบต.เหล่าดอกไม้
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
3
อบต.ชื่นชม
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
4
ทต.หนองกุง
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
รวม
4
6.32
0.00
0.06
0.06
0.89%
0.89%
×