เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอนาดูน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ทต.หนองไผ่
1
5.87
5.86
0.00
5.86
0.00%
99.77%
2
ทต.หัวดง
1
5.15
5.15
0.00
5.15
0.00%
100.00%
3
อบต.ดงบัง
1
5.40
5.40
0.00
5.40
0.00%
100.00%
4
อบต.ดงดวน
2
6.97
6.95
0.02
6.97
0.26%
100.00%
5
ทต.นาดูน
2
0.63
0.00
0.63
0.63
99.21%
99.21%
6
อบต.กู่สันตรัตน์
2
6.75
0.00
6.75
6.75
99.99%
99.99%
7
อบต.ดงยาง
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
8
อบต.หนองคู
4
7.55
0.00
7.55
7.55
100.00%
100.00%
รวม
14
38.34
23.36
14.97
38.32
39.04%
99.95%
×