เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอนาเชือก
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ทต.นาเชือก
3
7.18
4.64
0.00
4.64
0.00%
64.63%
2
อบต.หนองแดง
1
6.47
6.47
0.00
6.47
0.00%
100.00%
3
อบต.หนองเรือ
3
7.25
6.26
0.02
6.27
0.25%
86.50%
4
อบต.เขวาไร่
3
5.80
4.87
0.02
4.88
0.32%
84.25%
5
อบต.หนองโพธิ์
3
2.87
2.85
0.02
2.87
0.65%
100.00%
6
อบต.ปอพาน
2
3.46
3.29
0.17
3.46
4.91%
99.96%
7
อบต.หนองเม็ก
2
3.77
2.56
1.21
3.77
32.10%
100.00%
8
อบต.สำโรง
4
2.96
0.63
2.33
2.96
78.52%
99.82%
9
อบต.นาเชือก
2
5.56
0.00
5.56
5.56
100.00%
100.00%
รวม
23
45.32
31.55
9.33
40.88
20.58%
90.21%
×