เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอบรบือ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
อบต.ดอนงัว
2
5.60
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
อบต.บัวมาศ
2
2.61
2.60
0.00
2.60
0.00%
99.96%
3
อบต.บรบือ
4
6.72
4.79
0.02
4.81
0.27%
71.52%
4
อบต.วังไชย
2
5.01
4.99
0.02
5.01
0.37%
100.00%
5
อบต.หนองจิก
2
5.24
3.68
1.56
5.24
29.79%
99.98%
6
อบต.หนองโก
2
4.85
2.84
1.96
4.80
40.36%
98.88%
7
อบต.โนนแดง
2
5.12
0.00
5.12
5.12
99.96%
99.96%
8
อบต.วังใหม่
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
9
อบต.หนองสิม
2
0.93
0.00
0.93
0.93
100.00%
100.00%
10
อบต.โนนราษี
2
4.58
0.00
4.58
4.58
100.00%
100.00%
11
ทต.บรบือ
1
5.71
0.00
5.71
5.71
100.00%
100.00%
12
อบต.บ่อใหญ่
2
6.51
0.00
6.51
6.51
100.00%
100.00%
รวม
24
52.90
18.90
26.43
45.33
49.96%
85.69%
×