เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
อบต.เวียงชัย
2
6.20
6.09
0.00
6.09
0.00%
98.20%
2
อบต.เมืองเตา
2
5.58
5.58
0.00
5.58
0.00%
100.00%
3
อบต.ราษฎร์เจริญ
1
6.75
6.75
0.00
6.75
0.00%
100.00%
4
ทต.พยัคฆภูมิพิสัย
2
11.66
11.66
0.00
11.66
0.00%
100.00%
5
อบต.นาสีนวล
2
7.22
4.12
3.10
7.22
42.96%
100.00%
6
อบต.เวียงสะอาด
2
4.64
0.00
4.52
4.52
97.41%
97.41%
7
อบต.ปะหลาน
2
2.21
0.00
2.21
2.21
99.90%
99.90%
8
อบต.ภารแอ่น
1
5.07
0.00
5.07
5.07
100.00%
100.00%
9
อบต.เม็กดำ
1
5.49
0.00
5.49
5.49
100.00%
100.00%
รวม
15
54.82
34.19
20.39
54.59
37.20%
99.57%
×