เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอยางสีสุราช
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
อบต.แวงดง
2
7.21
7.21
0.00
7.21
0.00%
100.00%
2
อบต.นาภู
1
7.70
3.08
4.62
7.70
60.00%
100.00%
3
อบต.บ้านกู่
2
5.15
0.00
5.05
5.05
98.01%
98.01%
4
อบต.ดงเมือง
2
3.55
0.00
3.53
3.53
99.40%
99.40%
5
อบต.ยางสีสุราช
1
3.45
0.00
3.45
3.45
100.00%
100.00%
6
อบต.ขามเรียน
2
5.54
0.00
5.54
5.54
100.00%
100.00%
7
อบต.หนองบัวสันตุ
1
6.58
0.00
6.58
6.58
100.00%
100.00%
รวม
11
39.17
10.29
28.76
39.05
73.43%
99.69%
×