เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอวาปีปทุม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
อบต.หนองแสน
1
4.50
4.28
0.00
4.28
0.00%
95.02%
2
ทต.วาปีปทุม
2
2.89
2.85
0.00
2.85
0.00%
98.65%
3
อบต.แคน
1
1.58
1.58
0.00
1.58
0.00%
99.93%
4
อบต.ขามป้อม
1
4.70
4.70
0.00
4.70
0.00%
99.99%
5
อบต.ประชาพัฒนา
2
3.04
3.04
0.00
3.04
0.00%
100.00%
6
อบต.นาข่า
2
5.62
5.59
0.02
5.61
0.33%
99.85%
7
อบต.หนองทุ่ม
3
4.40
1.27
1.75
3.02
39.77%
68.66%
8
อบต.ดงใหญ่
2
18.31
5.00
13.31
18.31
72.71%
100.00%
9
อบต.โคกสีทองหลาง
1
0.63
0.00
0.59
0.59
93.55%
93.55%
10
อบต.โพธิ์ชัย
2
1.59
0.00
1.59
1.59
99.98%
99.98%
11
อบต.หนองไฮ
1
7.65
0.00
7.65
7.65
100.00%
100.00%
รวม
18
54.89
28.29
24.90
53.20
45.37%
96.92%
×