เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอเชียงยืน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
อบต.เชียงยืน
2
1.93
1.61
0.00
1.61
0.00%
83.13%
2
อบต.ดอนเงิน
2
2.48
0.00
0.02
0.02
0.75%
0.75%
3
ทต.โพนทอง
3
5.37
2.96
2.39
5.34
44.44%
99.54%
4
ทต.เชียงยืน
4
6.87
1.92
4.13
6.04
60.04%
87.93%
รวม
11
16.66
6.48
6.53
13.01
39.20%
78.12%
×