เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอเมืองมหาสารคาม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
อบต.เกิ้ง
1
3.50
2.85
0.00
2.85
0.00%
81.35%
2
อบต.เขวา
2
4.94
4.81
0.00
4.81
0.00%
97.46%
3
อบต.แวงน่าง
2
3.57
3.57
0.00
3.57
0.00%
100.00%
4
อบต.ห้วยแอ่ง
2
7.15
7.15
0.00
7.15
0.00%
100.00%
5
อบต.ท่าสองคอน
3
5.87
5.85
0.02
5.87
0.31%
99.99%
6
อบต.โคกก่อ
3
2.60
2.57
0.02
2.59
0.71%
99.58%
7
อบต.ลาดพัฒนา
1
8.01
4.81
3.20
8.01
40.00%
100.00%
8
อบต.แก่งเลิงจาน
2
2.77
1.36
1.41
2.77
50.82%
99.83%
9
ทต.แวงน่าง
2
3.82
0.00
3.77
3.77
98.63%
98.63%
10
อบต.ดอนหว่าน
2
3.36
0.00
3.36
3.36
99.86%
99.86%
11
อบต.ท่าตูม
2
2.61
0.00
2.61
2.61
99.98%
99.98%
12
อบต.หนองปลิง
4
2.96
0.00
2.96
2.96
100.00%
100.00%
รวม
26
51.15
32.96
17.34
50.30
33.90%
98.34%
×