เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอแกดำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
อบต.วังแสง
3
5.95
5.50
0.00
5.50
0.00%
92.29%
2
อบต.โนนภิบาล
2
1.94
1.90
0.00
1.90
0.00%
97.88%
3
อบต.แกดำ
1
3.89
3.88
0.00
3.88
0.00%
99.66%
4
ทต.มิตรภาพ
3
1.62
0.00
1.60
1.60
98.98%
98.98%
5
ทต.แกดำ
1
0.67
0.00
0.67
0.67
100.00%
100.00%
6
อบต.หนองกุง
2
0.89
0.00
0.89
0.89
100.00%
100.00%
รวม
12
14.97
11.28
3.16
14.44
21.13%
96.46%
×