เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอโกสุมพิสัย
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
อบต.ยางน้อย
1
4.88
2.94
0.00
2.94
0.00%
60.19%
2
อบต.แพง
2
6.84
4.92
0.00
4.92
0.00%
72.00%
3
อบต.เลิงใต้
1
1.52
1.51
0.00
1.51
0.00%
99.60%
4
อบต.เหล่า
3
3.48
3.48
0.00
3.48
0.00%
99.80%
5
อบต.หนองกุงสวรรค์
3
3.92
3.92
0.00
3.92
0.00%
100.00%
6
อบต.แก้งแก
3
5.15
5.15
0.00
5.15
0.00%
100.00%
7
อบต.ยางท่าแจ้ง
1
5.34
5.34
0.00
5.34
0.00%
100.00%
8
อบต.วังยาว
3
5.91
4.69
0.02
4.71
0.31%
79.69%
9
อบต.หนองเหล็ก
2
4.87
4.85
0.02
4.87
0.38%
100.00%
10
อบต.หนองบัว
1
3.75
1.31
2.44
3.75
65.00%
100.00%
11
อบต.เขื่อน
3
1.14
0.38
0.76
1.14
66.49%
99.78%
12
อบต.ดอนกลาง
2
6.00
0.00
4.48
4.48
74.75%
74.75%
13
ทต.โกสุมพิสัย
2
3.78
0.00
3.58
3.58
94.70%
94.70%
14
อบต.เขวาไร่
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
15
อบต.หัวขวาง
3
1.49
0.00
1.49
1.49
100.00%
100.00%
รวม
31
58.07
38.48
12.80
51.29
22.04%
88.32%
×