เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
กุดรัง
6
32.18
22.66
0.04
22.70
0.11%
70.53%
2
ชื่นชม
4
6.32
0.00
0.06
0.06
0.88%
0.88%
3
นาเชือก
23
45.32
31.55
9.33
40.88
20.58%
90.20%
4
แกดำ
12
14.97
11.28
3.16
14.44
21.12%
96.46%
5
โกสุมพิสัย
31
58.07
38.48
12.80
51.29
22.04%
88.31%
6
เมืองมหาสารคาม
26
51.15
32.96
17.34
50.30
33.89%
98.33%
7
พยัคฆภูมิพิสัย
15
54.82
34.19
20.39
54.59
37.20%
99.57%
8
นาดูน
14
38.34
23.36
14.97
38.32
39.03%
99.95%
9
เชียงยืน
11
16.66
6.48
6.53
13.01
39.19%
78.11%
10
กันทรวิชัย
16
24.42
10.20
10.94
21.14
44.79%
86.57%
11
วาปีปทุม
18
54.89
28.29
24.90
53.20
45.37%
96.91%
12
บรบือ
24
52.90
18.90
26.43
45.33
49.95%
85.68%
13
ยางสีสุราช
11
39.17
10.29
28.76
39.05
73.43%
99.68%
รวม
211
489.21
268.65
175.65
444.30
35.90%
90.82%
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
อบต.ดอนงัว
2
5.60
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
ทต.กุดปลาดุก
1
6.26
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
อบต.เลิงแฝก
1
8.31
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
ทต.ขามเรียง
3
5.69
3.13
0.00
3.13
0.00%
55.02%
5
อบต.ยางน้อย
1
4.88
2.94
0.00
2.94
0.00%
60.19%
6
ทต.นาเชือก
3
7.18
4.64
0.00
4.64
0.00%
64.63%
7
อบต.แพง
2
6.84
4.92
0.00
4.92
0.00%
72.00%
8
อบต.เกิ้ง
1
3.50
2.85
0.00
2.85
0.00%
81.35%
9
อบต.เขวาใหญ่
1
3.65
2.99
0.00
2.99
0.00%
81.83%
10
อบต.เชียงยืน
2
1.93
1.61
0.00
1.61
0.00%
83.13%
11
อบต.วังแสง
3
5.95
5.50
0.00
5.50
0.00%
92.29%
12
อบต.หนองแสน
1
4.50
4.28
0.00
4.28
0.00%
95.02%
13
อบต.เขวา
2
4.94
4.81
0.00
4.81
0.00%
97.46%
14
อบต.โนนภิบาล
2
1.94
1.90
0.00
1.90
0.00%
97.88%
15
อบต.เวียงชัย
2
6.20
6.09
0.00
6.09
0.00%
98.20%
16
ทต.วาปีปทุม
2
2.89
2.85
0.00
2.85
0.00%
98.65%
17
อบต.เลิงใต้
1
1.52
1.51
0.00
1.51
0.00%
99.60%
18
อบต.แกดำ
1
3.89
3.88
0.00
3.88
0.00%
99.66%
19
ทต.หนองไผ่
1
5.87
5.86
0.00
5.86
0.00%
99.77%
20
อบต.เหล่า
3
3.48
3.48
0.00
3.48
0.00%
99.80%
21
อบต.ขามเฒ่าพัฒนา
2
1.66
1.66
0.00
1.66
0.00%
99.87%
22
อบต.แคน
1
1.58
1.58
0.00
1.58
0.00%
99.93%
23
อบต.บัวมาศ
2
2.61
2.60
0.00
2.60
0.00%
99.96%
24
อบต.ขามป้อม
1
4.70
4.70
0.00
4.70
0.00%
99.99%
25
ทต.โคกพระ
2
1.36
1.36
0.00
1.36
0.00%
100.00%
26
อบต.ประชาพัฒนา
2
3.04
3.04
0.00
3.04
0.00%
100.00%
27
อบต.แวงน่าง
2
3.57
3.57
0.00
3.57
0.00%
100.00%
28
อบต.หนองกุงสวรรค์
3
3.92
3.92
0.00
3.92
0.00%
100.00%
29
ทต.หัวดง
1
5.15
5.15
0.00
5.15
0.00%
100.00%
30
อบต.แก้งแก
3
5.15
5.15
0.00
5.15
0.00%
100.00%
31
อบต.ยางท่าแจ้ง
1
5.34
5.34
0.00
5.34
0.00%
100.00%
32
อบต.ดงบัง
1
5.40
5.40
0.00
5.40
0.00%
100.00%
33
อบต.เมืองเตา
2
5.58
5.58
0.00
5.58
0.00%
100.00%
34
อบต.หนองแดง
1
6.47
6.47
0.00
6.47
0.00%
100.00%
35
อบต.ราษฎร์เจริญ
1
6.75
6.75
0.00
6.75
0.00%
100.00%
36
อบต.ห้วยแอ่ง
2
7.15
7.15
0.00
7.15
0.00%
100.00%
37
อบต.แวงดง
2
7.21
7.21
0.00
7.21
0.00%
100.00%
38
ทต.พยัคฆภูมิพิสัย
2
11.66
11.66
0.00
11.66
0.00%
100.00%
39
อบต.หนองแวง
2
16.86
16.86
0.00
16.86
0.00%
100.00%
40
อบต.หนองเรือ
3
7.25
6.26
0.02
6.27
0.25%
86.50%
41
อบต.นาโพธิ์
2
7.00
5.81
0.02
5.83
0.26%
83.19%
42
อบต.ดงดวน
2
6.97
6.95
0.02
6.97
0.26%
100.00%
43
อบต.บรบือ
4
6.72
4.79
0.02
4.81
0.27%
71.52%
44
อบต.วังยาว
3
5.91
4.69
0.02
4.71
0.31%
79.69%
45
อบต.ท่าสองคอน
3
5.87
5.85
0.02
5.87
0.31%
99.99%
46
อบต.เขวาไร่
3
5.80
4.87
0.02
4.88
0.32%
84.25%
47
อบต.นาข่า
2
5.62
5.59
0.02
5.61
0.33%
99.85%
48
อบต.วังไชย
2
5.01
4.99
0.02
5.01
0.37%
100.00%
49
อบต.หนองเหล็ก
2
4.87
4.85
0.02
4.87
0.38%
100.00%
50
อบต.หนองโพธิ์
3
2.87
2.85
0.02
2.87
0.65%
100.00%
51
อบต.โคกก่อ
3
2.60
2.57
0.02
2.59
0.71%
99.58%
52
อบต.ดอนเงิน
2
2.48
0.00
0.02
0.02
0.75%
0.75%
53
อบต.ปอพาน
2
3.46
3.29
0.17
3.46
4.91%
99.96%
54
อบต.หนองจิก
2
5.24
3.68
1.56
5.24
29.79%
99.98%
55
อบต.หนองเม็ก
2
3.77
2.56
1.21
3.77
32.10%
100.00%
56
อบต.หนองทุ่ม
3
4.40
1.27
1.75
3.02
39.77%
68.66%
57
อบต.ลาดพัฒนา
1
8.01
4.81
3.20
8.01
40.00%
100.00%
58
อบต.หนองโก
2
4.85
2.84
1.96
4.80
40.36%
98.88%
59
อบต.นาสีนวล
2
7.22
4.12
3.10
7.22
42.96%
100.00%
60
ทต.โพนทอง
3
5.37
2.96
2.39
5.34
44.44%
99.54%
61
อบต.แก่งเลิงจาน
2
2.77
1.36
1.41
2.77
50.82%
99.83%
62
อบต.นาภู
1
7.70
3.08
4.62
7.70
60.00%
100.00%
63
ทต.เชียงยืน
4
6.87
1.92
4.13
6.04
60.04%
87.93%
64
อบต.หนองบัว
1
3.75
1.31
2.44
3.75
65.00%
100.00%
65
อบต.เขื่อน
3
1.14
0.38
0.76
1.14
66.49%
99.78%
66
อบต.กุดใส้จ่อ
3
3.44
1.06
2.38
3.44
69.21%
100.00%
67
อบต.ดงใหญ่
2
18.31
5.00
13.31
18.31
72.71%
100.00%
68
อบต.ดอนกลาง
2
6.00
0.00
4.48
4.48
74.75%
74.75%
69
อบต.สำโรง
4
2.96
0.63
2.33
2.96
78.52%
99.82%
70
อบต.โคกสีทองหลาง
1
0.63
0.00
0.59
0.59
93.55%
93.55%
71
ทต.โกสุมพิสัย
2
3.78
0.00
3.58
3.58
94.70%
94.70%
72
อบต.เวียงสะอาด
2
4.64
0.00
4.52
4.52
97.41%
97.41%
73
อบต.บ้านกู่
2
5.15
0.00
5.05
5.05
98.01%
98.01%
74
ทต.แวงน่าง
2
3.82
0.00
3.77
3.77
98.63%
98.63%
75
ทต.ท่าขอนยาง
3
4.13
0.00
4.08
4.08
98.64%
98.64%
76
ทต.มิตรภาพ
3
1.62
0.00
1.60
1.60
98.98%
98.98%
77
ทต.นาดูน
2
0.63
0.00
0.63
0.63
99.21%
99.21%
78
อบต.ดงเมือง
2
3.55
0.00
3.53
3.53
99.40%
99.40%
79
อบต.ดอนหว่าน
2
3.36
0.00
3.36
3.36
99.86%
99.86%
80
อบต.ปะหลาน
2
2.21
0.00
2.21
2.21
99.90%
99.90%
81
อบต.โนนแดง
2
5.12
0.00
5.12
5.12
99.96%
99.96%
82
อบต.ท่าตูม
2
2.61
0.00
2.61
2.61
99.98%
99.98%
83
อบต.โพธิ์ชัย
2
1.59
0.00
1.59
1.59
99.98%
99.98%
84
อบต.กู่สันตรัตน์
2
6.75
0.00
6.75
6.75
99.99%
99.99%
85
อบต.เหล่าดอกไม้
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
86
อบต.วังใหม่
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
87
อบต.ดงยาง
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
88
ทต.หนองกุง
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
89
อบต.กุดรัง
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
90
อบต.ชื่นชม
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
91
อบต.เขวาไร่
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
92
ทต.แกดำ
1
0.67
0.00
0.67
0.67
100.00%
100.00%
93
อบต.หนองกุง
2
0.89
0.00
0.89
0.89
100.00%
100.00%
94
อบต.หนองสิม
2
0.93
0.00
0.93
0.93
100.00%
100.00%
95
อบต.หัวขวาง
3
1.49
0.00
1.49
1.49
100.00%
100.00%
96
อบต.หนองปลิง
4
2.96
0.00
2.96
2.96
100.00%
100.00%
97
อบต.ยางสีสุราช
1
3.45
0.00
3.45
3.45
100.00%
100.00%
98
อบต.โคกพระ
2
4.48
0.00
4.48
4.48
100.00%
100.00%
99
อบต.โนนราษี
2
4.58
0.00
4.58
4.58
100.00%
100.00%
100
อบต.ภารแอ่น
1
5.07
0.00
5.07
5.07
100.00%
100.00%
101
อบต.เม็กดำ
1
5.49
0.00
5.49
5.49
100.00%
100.00%
102
อบต.ขามเรียน
2
5.54
0.00
5.54
5.54
100.00%
100.00%
103
อบต.นาเชือก
2
5.56
0.00
5.56
5.56
100.00%
100.00%
104
ทต.บรบือ
1
5.71
0.00
5.71
5.71
100.00%
100.00%
105
อบต.บ่อใหญ่
2
6.51
0.00
6.51
6.51
100.00%
100.00%
106
อบต.หนองบัวสันตุ
1
6.58
0.00
6.58
6.58
100.00%
100.00%
107
อบต.หนองคู
4
7.55
0.00
7.55
7.55
100.00%
100.00%
108
อบต.หนองไฮ
1
7.65
0.00
7.65
7.65
100.00%
100.00%
รวม
211
489.21
268.65
175.65
444.30
35.90%
90.82%
×