เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
กุดรัง
6
29.58
29.54
0.04
29.58
0.12%
100.00%
2
ชื่นชม
4
6.32
0.00
0.06
0.06
0.88%
0.88%
3
แกดำ
12
14.44
10.08
4.36
14.44
30.18%
100.00%
4
โกสุมพิสัย
30
51.29
32.88
18.41
51.29
35.89%
100.00%
5
นาดูน
14
38.32
23.36
14.97
38.32
39.05%
100.00%
6
นาเชือก
23
42.81
24.76
18.05
42.81
42.16%
100.00%
7
เมืองมหาสารคาม
26
50.30
22.61
27.69
50.30
55.04%
100.00%
8
พยัคฆภูมิพิสัย
15
54.59
21.35
33.23
54.59
60.87%
100.00%
9
กันทรวิชัย
16
22.99
8.80
14.19
22.99
61.73%
100.00%
10
บรบือ
24
49.65
16.48
31.01
47.49
62.45%
95.64%
11
เชียงยืน
10
13.01
2.93
10.08
13.01
77.47%
100.00%
12
วาปีปทุม
17
53.20
11.45
41.75
53.20
78.48%
100.00%
13
ยางสีสุราช
11
39.05
7.21
31.84
39.05
81.54%
100.00%
รวม
208
465.54
211.44
245.68
457.11
52.77%
98.19%
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ทต.กุดปลาดุก
1
6.26
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
อบต.ดอนงัว
2
4.32
2.16
0.00
2.16
0.00%
50.00%
3
อบต.เลิงใต้
1
1.51
1.51
0.00
1.51
0.00%
100.00%
4
อบต.แคน
1
1.58
1.58
0.00
1.58
0.00%
100.00%
5
อบต.เชียงยืน
2
1.61
1.61
0.00
1.61
0.00%
100.00%
6
อบต.บัวมาศ
2
2.60
2.60
0.00
2.60
0.00%
100.00%
7
อบต.ยางน้อย
1
2.94
2.94
0.00
2.94
0.00%
100.00%
8
อบต.เขวาใหญ่
1
2.99
2.99
0.00
2.99
0.00%
100.00%
9
อบต.เหล่า
3
3.48
3.48
0.00
3.48
0.00%
100.00%
10
อบต.แกดำ
1
3.88
3.88
0.00
3.88
0.00%
100.00%
11
อบต.หนองแสน
1
4.28
4.28
0.00
4.28
0.00%
100.00%
12
อบต.เขวา
2
4.81
4.81
0.00
4.81
0.00%
100.00%
13
อบต.แพง
2
4.92
4.92
0.00
4.92
0.00%
100.00%
14
ทต.ขามเรียง
3
4.98
4.98
0.00
4.98
0.00%
100.00%
15
ทต.หัวดง
1
5.15
5.15
0.00
5.15
0.00%
100.00%
16
อบต.แก้งแก
3
5.15
5.15
0.00
5.15
0.00%
100.00%
17
อบต.ยางท่าแจ้ง
1
5.34
5.34
0.00
5.34
0.00%
100.00%
18
อบต.ดงบัง
1
5.40
5.40
0.00
5.40
0.00%
100.00%
19
อบต.วังแสง
3
5.50
5.50
0.00
5.50
0.00%
100.00%
20
อบต.เมืองเตา
2
5.58
5.58
0.00
5.58
0.00%
100.00%
21
ทต.หนองไผ่
1
5.86
5.86
0.00
5.86
0.00%
100.00%
22
อบต.หนองแดง
1
6.47
6.47
0.00
6.47
0.00%
100.00%
23
ทต.นาเชือก
3
6.57
6.57
0.00
6.57
0.00%
100.00%
24
อบต.เลิงแฝก
1
6.88
6.88
0.00
6.88
0.00%
100.00%
25
อบต.ห้วยแอ่ง
2
7.15
7.15
0.00
7.15
0.00%
100.00%
26
อบต.แวงดง
2
7.21
7.21
0.00
7.21
0.00%
100.00%
27
ทต.พยัคฆภูมิพิสัย
2
11.66
11.66
0.00
11.66
0.00%
100.00%
28
อบต.หนองแวง
2
16.86
16.86
0.00
16.86
0.00%
100.00%
29
อบต.ดงดวน
2
6.97
6.95
0.02
6.97
0.26%
100.00%
30
อบต.ท่าสองคอน
3
5.87
5.85
0.02
5.87
0.31%
100.00%
31
อบต.นาโพธิ์
2
5.83
5.81
0.02
5.83
0.32%
100.00%
32
อบต.นาข่า
2
5.61
5.59
0.02
5.61
0.33%
100.00%
33
อบต.วังไชย
2
5.01
4.99
0.02
5.01
0.37%
100.00%
34
อบต.หนองเหล็ก
2
4.87
4.85
0.02
4.87
0.38%
100.00%
35
อบต.วังยาว
2
4.71
4.69
0.02
4.71
0.39%
100.00%
36
อบต.หนองโพธิ์
3
2.87
2.85
0.02
2.87
0.65%
100.00%
37
อบต.หนองจิก
2
5.24
3.68
1.56
5.24
29.79%
100.00%
38
อบต.หนองเรือ
3
6.27
4.40
1.87
6.27
29.87%
100.00%
39
อบต.หนองเม็ก
2
3.77
2.56
1.21
3.77
32.10%
100.00%
40
อบต.บรบือ
4
4.81
3.05
1.76
4.81
36.58%
100.00%
41
อบต.ลาดพัฒนา
1
8.01
4.81
3.20
8.01
40.00%
100.00%
42
อบต.นาสีนวล
2
7.22
4.12
3.10
7.22
42.96%
100.00%
43
อบต.ขามเฒ่าพัฒนา
2
1.66
0.83
0.83
1.66
50.00%
100.00%
44
อบต.เขวาไร่
3
4.88
1.92
2.97
4.88
60.75%
100.00%
45
อบต.โนนภิบาล
2
1.90
0.71
1.20
1.90
62.91%
100.00%
46
ทต.เชียงยืน
4
6.04
1.32
4.72
6.04
78.10%
100.00%
47
ทต.หนองกุง
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
48
อบต.ชื่นชม
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
49
อบต.ดอนเงิน
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
50
อบต.เหล่าดอกไม้
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
51
อบต.กุดรัง
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
52
อบต.วังใหม่
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
53
อบต.เขวาไร่
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
54
อบต.ดงยาง
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
55
อบต.โคกสีทองหลาง
1
0.59
0.00
0.59
0.59
100.00%
100.00%
56
ทต.นาดูน
2
0.63
0.00
0.63
0.63
100.00%
100.00%
57
ทต.แกดำ
1
0.67
0.00
0.67
0.67
100.00%
100.00%
58
อบต.หนองกุง
2
0.89
0.00
0.89
0.89
100.00%
100.00%
59
อบต.หนองสิม
2
0.93
0.00
0.93
0.93
100.00%
100.00%
60
อบต.เขื่อน
3
1.14
0.00
1.14
1.14
100.00%
100.00%
61
ทต.โคกพระ
2
1.36
0.00
1.36
1.36
100.00%
100.00%
62
อบต.หัวขวาง
3
1.49
0.00
1.49
1.49
100.00%
100.00%
63
อบต.โพธิ์ชัย
2
1.59
0.00
1.59
1.59
100.00%
100.00%
64
ทต.มิตรภาพ
3
1.60
0.00
1.60
1.60
100.00%
100.00%
65
อบต.ปะหลาน
2
2.21
0.00
2.21
2.21
100.00%
100.00%
66
อบต.โคกก่อ
3
2.59
0.00
2.59
2.59
100.00%
100.00%
67
อบต.ท่าตูม
2
2.61
0.00
2.61
2.61
100.00%
100.00%
68
อบต.แก่งเลิงจาน
2
2.77
0.00
2.77
2.77
100.00%
100.00%
69
อบต.เกิ้ง
1
2.85
0.00
2.85
2.85
100.00%
100.00%
70
ทต.วาปีปทุม
2
2.85
0.00
2.85
2.85
100.00%
100.00%
71
อบต.หนองปลิง
4
2.96
0.00
2.96
2.96
100.00%
100.00%
72
อบต.สำโรง
4
2.96
0.00
2.96
2.96
100.00%
100.00%
73
อบต.หนองทุ่ม
2
3.02
0.00
3.02
3.02
100.00%
100.00%
74
อบต.ประชาพัฒนา
2
3.04
0.00
3.04
3.04
100.00%
100.00%
75
อบต.ดอนหว่าน
2
3.36
0.00
3.36
3.36
100.00%
100.00%
76
อบต.กุดใส้จ่อ
3
3.44
0.00
3.44
3.44
100.00%
100.00%
77
อบต.ยางสีสุราช
1
3.45
0.00
3.45
3.45
100.00%
100.00%
78
อบต.ปอพาน
2
3.46
0.00
3.46
3.46
100.00%
100.00%
79
อบต.ดงเมือง
2
3.53
0.00
3.53
3.53
100.00%
100.00%
80
อบต.แวงน่าง
2
3.57
0.00
3.57
3.57
100.00%
100.00%
81
ทต.โกสุมพิสัย
2
3.58
0.00
3.58
3.58
100.00%
100.00%
82
อบต.หนองบัว
1
3.75
0.00
3.75
3.75
100.00%
100.00%
83
ทต.แวงน่าง
2
3.77
0.00
3.77
3.77
100.00%
100.00%
84
อบต.หนองกุงสวรรค์
3
3.92
0.00
3.92
3.92
100.00%
100.00%
85
ทต.ท่าขอนยาง
3
4.08
0.00
4.08
4.08
100.00%
100.00%
86
อบต.โคกพระ
2
4.48
0.00
4.48
4.48
100.00%
100.00%
87
อบต.ดอนกลาง
2
4.48
0.00
4.48
4.48
100.00%
100.00%
88
อบต.เวียงสะอาด
2
4.52
0.00
4.52
4.52
100.00%
100.00%
89
อบต.โนนราษี
2
4.58
0.00
4.58
4.58
100.00%
100.00%
90
อบต.ขามป้อม
1
4.70
0.00
4.70
4.70
100.00%
100.00%
91
อบต.หนองโก
2
4.80
0.00
4.80
4.80
100.00%
100.00%
92
อบต.บ้านกู่
2
5.05
0.00
5.05
5.05
100.00%
100.00%
93
อบต.ภารแอ่น
1
5.07
0.00
5.07
5.07
100.00%
100.00%
94
อบต.โนนแดง
2
5.12
0.00
5.12
5.12
100.00%
100.00%
95
ทต.โพนทอง
3
5.34
0.00
5.34
5.34
100.00%
100.00%
96
อบต.เม็กดำ
1
5.49
0.00
5.49
5.49
100.00%
100.00%
97
อบต.ขามเรียน
2
5.54
0.00
5.54
5.54
100.00%
100.00%
98
อบต.นาเชือก
2
5.56
0.00
5.56
5.56
100.00%
100.00%
99
ทต.บรบือ
1
5.71
0.00
5.71
5.71
100.00%
100.00%
100
อบต.เวียงชัย
2
6.09
0.00
6.09
6.09
100.00%
100.00%
101
อบต.บ่อใหญ่
2
6.51
0.00
6.51
6.51
100.00%
100.00%
102
อบต.หนองบัวสันตุ
1
6.58
0.00
6.58
6.58
100.00%
100.00%
103
อบต.ราษฎร์เจริญ
1
6.75
0.00
6.75
6.75
100.00%
100.00%
104
อบต.กู่สันตรัตน์
2
6.75
0.00
6.75
6.75
100.00%
100.00%
105
อบต.หนองคู
4
7.55
0.00
7.55
7.55
100.00%
100.00%
106
อบต.หนองไฮ
1
7.65
0.00
7.65
7.65
100.00%
100.00%
107
อบต.นาภู
1
7.70
0.00
7.70
7.70
100.00%
100.00%
108
อบต.ดงใหญ่
2
18.31
0.00
18.31
18.31
100.00%
100.00%
รวม
208
465.54
211.44
245.68
457.11
52.77%
98.19%
×