งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงอุตสาหกรรม
11
2.99
0.35
1.87
2.22
62.66%
74.37%
2
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
24
12.60
0.01
8.54
8.55
67.77%
67.85%
3
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13
1.94
0.00
1.37
1.37
70.57%
70.57%
4
กระทรวงคมนาคม
30
23.49
0.06
16.93
16.99
72.06%
72.31%
5
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13
4.96
0.01
3.65
3.66
73.51%
73.72%
6
กระทรวงสาธารณสุข
43
160.41
0.03
118.35
118.38
73.77%
73.79%
7
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
66
1,330.29
0.49
986.32
986.81
74.14%
74.18%
8
สำนักนายกรัฐมนตรี
20
3.37
0.00
2.52
2.52
74.70%
74.70%
9
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
203
104.71
1.04
79.48
80.53
75.90%
76.90%
10
กระทรวงแรงงาน
63
11.81
0.13
9.03
9.16
76.41%
77.51%
11
กระทรวงพลังงาน
3
1.00
0.00
0.77
0.77
76.80%
76.80%
12
กระทรวงการคลัง
23
6.46
0.06
5.04
5.10
78.06%
78.99%
13
กระทรวงพาณิชย์
13
4.83
0.00
3.78
3.78
78.16%
78.16%
14
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
64
116.30
0.04
91.64
91.68
78.79%
78.83%
15
กระทรวงกลาโหม
9
3.14
0.00
2.48
2.48
79.02%
79.02%
16
กระทรวงวัฒนธรรม
14
6.31
0.00
5.21
5.21
82.56%
82.56%
17
กระทรวงยุติธรรม
35
49.92
0.22
42.50
42.72
85.13%
85.58%
18
กระทรวงศึกษาธิการ
407
864.26
1.40
746.60
748.00
86.38%
86.54%
19
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
20
11.99
0.00
10.45
10.45
87.16%
87.16%
20
กระทรวงมหาดไทย
93
509.63
1.39
444.89
446.27
87.29%
87.56%
21
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
43
938.31
0.06
933.00
933.06
99.43%
99.44%
22
หน่วยงานของศาล
8
0.26
0.00
0.26
0.26
100.00%
100.00%
23
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
5
0.23
0.00
0.23
0.23
100.00%
100.00%
รวม
1,223
4,169.20
5.29
3,514.91
3,520.20
84.30%
84.43%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
3
0.17
0.00
0.17
0.17
100.00%
100.00%
2
สำนักงานประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
3
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
3
สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
5
0.23
0.00
0.23
0.23
100.00%
100.00%
4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
15
665.98
0.00
665.98
665.98
100.00%
100.00%
5
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
2
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
6
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
9
14.65
0.00
14.63
14.63
99.83%
99.83%
7
โรงเรียนผดุงนารี
11
19.52
0.00
19.44
19.44
99.55%
99.55%
8
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
22
267.73
0.00
263.19
263.19
98.30%
98.30%
9
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
15
33.90
0.21
32.11
32.32
94.72%
95.34%
10
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
8
7.86
0.00
7.27
7.27
92.48%
92.48%
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
40
106.35
0.00
97.76
97.76
91.92%
91.92%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
45
165.47
0.05
151.48
151.53
91.54%
91.57%
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
40
130.82
0.00
118.60
118.60
90.65%
90.65%
14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
38
158.62
0.00
143.52
143.52
90.48%
90.48%
15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
14
7.14
0.00
6.40
6.40
89.68%
89.68%
16
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
13
4.51
0.00
4.04
4.04
89.55%
89.55%
17
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
13
10.51
0.00
9.35
9.35
88.96%
88.96%
18
โครงการชลประทานมหาสารคาม
5
4.98
0.14
4.43
4.56
88.79%
91.56%
19
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
27
449.45
0.00
397.79
397.79
88.50%
88.50%
20
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
12
8.29
0.00
7.19
7.19
86.64%
86.64%
21
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
22
14.85
0.01
12.79
12.80
86.15%
86.22%
22
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
11
3.68
0.02
3.15
3.17
85.58%
86.13%
23
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
7
0.51
0.00
0.43
0.43
84.88%
84.88%
24
โรงเรียนวาปีปทุม
10
16.26
0.00
13.79
13.79
84.79%
84.79%
25
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
6
22.39
0.04
18.92
18.96
84.52%
84.71%
26
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
24
56.68
0.04
47.88
47.92
84.47%
84.54%
27
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
19
1.85
0.00
1.56
1.56
84.25%
84.25%
28
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
6
4.60
0.06
3.84
3.89
83.32%
84.53%
29
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
14
6.31
0.00
5.21
5.21
82.56%
82.56%
30
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
24
25.36
0.00
20.49
20.49
80.77%
80.77%
31
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
5
1.74
0.06
1.38
1.44
79.46%
82.92%
32
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
12
18.49
0.47
14.69
15.16
79.46%
81.99%
33
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
12
2.56
0.01
2.03
2.04
79.31%
79.64%
34
สำนักงานสัสดีจังหวัดมหาสารคาม
9
3.14
0.00
2.48
2.48
79.02%
79.02%
35
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
3
0.50
0.00
0.39
0.39
79.02%
79.02%
36
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
17
13.99
0.39
11.04
11.43
78.92%
81.70%
37
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
6
8.71
0.00
6.87
6.87
78.80%
78.80%
38
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
11
3.63
0.01
2.85
2.86
78.44%
78.61%
39
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
6
2.81
0.00
2.20
2.20
78.39%
78.39%
40
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
13
4.83
0.00
3.78
3.78
78.16%
78.16%
41
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
17
2.09
0.00
1.62
1.62
77.90%
77.90%
42
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
16
2.91
0.02
2.26
2.28
77.65%
78.34%
43
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
3
0.53
0.00
0.41
0.41
77.46%
77.46%
44
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
23
23.50
0.54
18.11
18.65
77.07%
79.38%
45
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
3
1.00
0.00
0.77
0.77
76.80%
76.80%
46
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
11
6.75
0.00
5.18
5.18
76.69%
76.69%
47
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
23
109.83
0.00
84.02
84.02
76.50%
76.50%
48
กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม
11
2.36
0.00
1.80
1.80
76.23%
76.23%
49
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
34
977.00
0.00
744.13
744.13
76.16%
76.16%
50
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
13
10.89
0.47
8.19
8.66
75.18%
79.45%
51
โรงพยาบาลมหาสารคาม
14
57.67
0.00
43.14
43.14
74.80%
74.80%
52
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
7
1.48
0.00
1.10
1.10
74.35%
74.35%
53
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
12
4.87
0.01
3.61
3.62
74.11%
74.32%
54
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
29
7.67
0.01
5.67
5.68
73.90%
74.07%
55
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
24
19.52
0.00
14.41
14.41
73.81%
73.81%
56
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
40
59.63
0.00
43.76
43.76
73.39%
73.39%
57
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
5
1.40
0.00
1.02
1.02
73.17%
73.17%
58
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
8
4.51
0.00
3.29
3.29
72.92%
72.92%
59
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
8
1.26
0.00
0.92
0.92
72.90%
72.90%
60
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10
7.89
0.00
5.75
5.75
72.81%
72.81%
61
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
10
3.76
0.00
2.74
2.74
72.81%
72.81%
62
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
10
2.11
0.00
1.53
1.53
72.48%
72.60%
63
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
15
3.72
0.10
2.69
2.80
72.45%
75.18%
64
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
17
8.28
0.00
5.93
5.93
71.65%
71.65%
65
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
21
94.88
0.03
67.94
67.97
71.60%
71.63%
66
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
1
0.90
0.04
0.64
0.68
71.60%
75.75%
67
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
9
1.01
0.00
0.72
0.72
71.12%
71.12%
68
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
13
1.94
0.00
1.37
1.37
70.57%
70.57%
69
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
8
5.60
0.00
3.93
3.93
70.16%
70.16%
70
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
5
4.19
0.00
2.91
2.91
69.45%
69.45%
71
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
8
4.46
0.01
3.08
3.09
68.94%
69.16%
72
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
32
353.29
0.48
242.19
242.68
68.55%
68.69%
73
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
12
3.20
0.00
2.19
2.19
68.37%
68.37%
74
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
20
7.59
0.88
5.10
5.97
67.19%
78.75%
75
สำนักงานทางหลวงที่ 8
8
11.03
0.00
7.39
7.39
67.05%
67.05%
76
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
22
13.56
0.08
9.06
9.14
66.78%
67.38%
77
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
30
16.33
0.04
10.89
10.93
66.68%
66.93%
78
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
11
2.99
0.35
1.87
2.22
62.66%
74.37%
79
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
12
11.32
0.01
7.08
7.09
62.50%
62.61%
80
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
9
3.71
0.00
2.30
2.30
61.91%
61.91%
81
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
23
17.63
0.57
10.77
11.34
61.10%
64.35%
82
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
8
2.54
0.00
1.53
1.53
60.43%
60.43%
83
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
30
23.16
0.13
12.42
12.55
53.63%
54.17%
84
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
1
0.09
0.00
0.04
0.04
41.31%
41.31%
รวม
1,223
4,169.20
5.29
3,514.91
3,520.20
84.30%
84.43%
×