งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม
9
2.08
0.00
0.03
0.03
1.38%
1.38%
2
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
9
0.44
0.00
0.15
0.15
34.93%
34.93%
รวม
18
2.52
0.00
0.18
0.18
7.24%
7.24%
×