งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
5
1.96
0.00
0.52
0.52
26.34%
26.34%
2
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
4
0.65
0.00
0.22
0.22
32.92%
32.92%
3
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
4
0.21
0.03
0.08
0.11
36.90%
52.79%
4
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
3
0.52
0.01
0.23
0.24
43.47%
45.29%
รวม
16
3.34
0.04
1.04
1.08
30.95%
32.22%
×