งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
5
1.23
0.00
0.19
0.19
15.59%
15.59%
2
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
7
6.50
0.00
1.82
1.82
27.96%
27.96%
รวม
12
7.73
0.00
2.01
2.01
25.99%
25.99%
×