งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
6
4.29
0.00
0.64
0.64
14.96%
14.96%
2
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
9
3.26
0.00
0.77
0.77
23.53%
23.53%
3
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
7
1.57
0.00
0.38
0.38
24.15%
24.15%
รวม
22
9.12
0.00
1.79
1.79
19.61%
19.61%
×