งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
6
4.59
0.00
0.53
0.53
11.62%
11.62%
2
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
22
7.73
0.01
1.70
1.70
21.98%
22.04%
3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
7
2.16
0.00
0.49
0.49
22.50%
22.50%
4
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
8
1.83
0.00
0.44
0.44
24.18%
24.18%
5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
9
7.28
0.59
1.81
2.40
24.78%
32.94%
6
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
13
12.69
0.00
3.23
3.23
25.44%
25.44%
7
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
11
0.88
0.00
0.23
0.23
26.06%
26.06%
8
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
5
4.72
0.00
1.34
1.34
28.43%
28.43%
9
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
7
2.53
0.00
0.82
0.82
32.28%
32.28%
10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
7
2.42
0.00
0.80
0.80
33.06%
33.06%
11
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
10
2.63
0.01
1.01
1.02
38.49%
38.82%
12
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
8
0.91
0.01
0.38
0.38
41.33%
41.88%
13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
12
3.07
0.00
1.30
1.30
42.18%
42.18%
14
โครงการชลประทานมหาสารคาม
3
1.79
0.29
1.25
1.54
69.80%
86.25%
รวม
128
55.23
0.91
15.32
16.22
27.73%
29.37%
×