งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
5
3.27
0.99
0.69
1.67
20.94%
51.05%
2
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7
3.20
0.00
1.07
1.07
33.48%
33.48%
3
สำนักงานทางหลวงที่ 8
8
5.52
0.00
1.94
1.94
35.04%
35.04%
4
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
1
0.27
0.00
0.13
0.13
49.70%
49.70%
รวม
21
12.26
0.99
3.83
4.81
31.19%
39.22%
×