งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
1
0.04
0.00
0.01
0.01
18.00%
18.00%
2
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
8
2.19
0.01
0.66
0.67
30.05%
30.41%
รวม
9
2.23
0.01
0.67
0.67
29.82%
30.18%
×