งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
6
20.20
0.00
0.66
0.66
3.26%
3.26%
2
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
9
10.24
0.00
1.64
1.64
16.06%
16.06%
3
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
10
3.94
0.12
0.96
1.08
24.30%
27.36%
4
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
6
2.25
0.00
0.61
0.61
26.85%
26.85%
5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
5
0.26
0.00
0.07
0.07
27.68%
27.68%
6
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
9
3.99
0.00
1.31
1.31
32.74%
32.74%
7
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
18
332.98
0.00
115.63
115.63
34.72%
34.72%
รวม
63
373.87
0.12
120.88
121.00
32.33%
32.36%
×