งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
3
0.39
0.00
0.01
0.01
3.76%
3.76%
2
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
11
7.28
0.05
1.51
1.55
20.72%
21.35%
3
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
4
2.20
0.06
0.68
0.75
31.06%
33.89%
4
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
9
11.05
0.00
8.82
8.82
79.77%
79.77%
รวม
27
20.92
0.11
11.02
11.13
52.70%
53.21%
×