งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
14
3.35
0.00
0.30
0.30
8.92%
8.92%
2
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
11
2.40
0.00
0.43
0.43
18.14%
18.14%
3
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
8
1.60
0.00
0.39
0.39
24.46%
24.46%
4
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
10
1.32
0.00
0.33
0.33
25.17%
25.17%
5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
3
0.18
0.00
0.09
0.09
50.94%
50.94%
รวม
46
8.85
0.00
1.55
1.55
17.52%
17.52%
×