งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
6
4.44
0.00
0.46
0.46
10.47%
10.47%
2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
14
37.51
0.00
7.85
7.85
20.91%
20.91%
3
โรงพยาบาลมหาสารคาม
8
19.51
0.00
8.13
8.13
41.68%
41.68%
รวม
28
61.46
0.00
16.44
16.44
26.75%
26.75%
×