งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
2
0.01
0.00
0.01
0.01
100.00%
100.00%
2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
3
สำนักงานประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
รวม
4
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
×