งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
15
37.72
0.21
7.08
7.29
18.76%
19.32%
2
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
2
0.38
0.00
0.09
0.09
23.30%
23.30%
รวม
17
38.10
0.21
7.17
7.38
18.80%
19.36%
×