งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
4
3.54
0.06
0.72
0.78
20.36%
22.15%
2
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
22
202.99
0.00
180.02
180.02
88.68%
88.68%
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
15
482.43
0.00
482.43
482.43
100.00%
100.00%
รวม
41
688.95
0.06
663.17
663.24
96.25%
96.26%
×