งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
13
9.36
0.36
1.08
1.44
11.55%
15.41%
2
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
15
6.49
0.03
1.30
1.33
19.97%
20.45%
3
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
8
5.44
0.00
1.21
1.21
22.27%
22.27%
4
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
16
11.83
0.00
3.13
3.13
26.46%
26.46%
5
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
13
13.30
0.00
7.93
7.93
59.60%
59.60%
6
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
3
2.99
0.00
1.84
1.84
61.60%
61.60%
7
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
16
7.29
0.03
4.55
4.58
62.31%
62.74%
8
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
14
8.24
0.03
5.26
5.28
63.75%
64.09%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
19
67.01
0.00
43.85
43.85
65.43%
65.43%
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
21
43.23
0.00
29.51
29.51
68.25%
68.25%
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
20
51.49
0.03
35.31
35.33
68.57%
68.62%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
20
68.84
0.00
51.24
51.24
74.42%
74.42%
13
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
8
8.84
0.00
6.77
6.77
76.64%
76.64%
14
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
6
5.69
0.00
5.66
5.66
99.47%
99.47%
15
โรงเรียนวาปีปทุม
5
6.05
0.00
6.05
6.05
100.00%
100.00%
16
โรงเรียนผดุงนารี
5
7.14
0.00
7.14
7.14
100.00%
100.00%
รวม
202
323.24
0.48
211.81
212.29
65.52%
65.67%
×