งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
29
221.49
0.54
61.15
61.69
27.60%
27.85%
2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29
647.73
0.00
233.91
233.91
36.11%
36.11%
รวม
58
869.22
0.54
295.06
295.61
33.94%
34.00%
×