งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10
2.57
0.00
1.33
1.33
51.89%
51.89%
2
กระทรวงอุตสาหกรรม
10
1.75
0.00
1.01
1.01
57.56%
57.56%
3
กระทรวงแรงงาน
59
12.87
0.01
7.87
7.88
61.19%
61.27%
4
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
30
15.84
0.00
9.86
9.86
62.25%
62.25%
5
กระทรวงพลังงาน
4
1.75
0.00
1.12
1.12
64.32%
64.32%
6
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
209
105.67
0.08
70.01
70.09
66.25%
66.33%
7
กระทรวงการคลัง
28
6.97
0.01
4.63
4.64
66.42%
66.59%
8
กระทรวงมหาดไทย
90
734.58
0.81
488.26
489.07
66.46%
66.57%
9
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14
4.42
0.01
3.00
3.01
67.96%
68.15%
10
กระทรวงคมนาคม
30
23.14
0.21
15.85
16.06
68.50%
69.39%
11
กระทรวงพาณิชย์
15
4.41
0.00
3.16
3.16
71.57%
71.64%
12
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
19
12.63
0.10
9.08
9.17
71.84%
72.62%
13
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
42
49.05
0.00
35.36
35.36
72.08%
72.08%
14
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
62
1,424.21
1.15
1,100.07
1,101.22
77.24%
77.32%
15
กระทรวงสาธารณสุข
40
138.78
0.01
115.24
115.25
83.03%
83.04%
16
กระทรวงศึกษาธิการ
350
909.50
0.65
771.54
772.20
84.83%
84.90%
17
กระทรวงยุติธรรม
39
56.51
0.07
48.57
48.64
85.95%
86.06%
18
สำนักนายกรัฐมนตรี
20
3.30
0.00
2.99
2.99
90.58%
90.58%
19
กระทรวงวัฒนธรรม
11
4.67
0.00
4.27
4.27
91.32%
91.32%
20
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
54
1,143.81
0.02
1,128.32
1,128.34
98.64%
98.64%
21
หน่วยงานของศาล
7
0.33
0.00
0.33
0.33
100.00%
100.00%
22
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
3
0.19
0.00
0.19
0.19
100.00%
100.00%
รวม
1,146
4,656.97
3.13
3,822.09
3,825.22
82.07%
82.13%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
2
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
2
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
3
สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
3
0.19
0.00
0.19
0.19
100.00%
100.00%
4
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
3
0.24
0.00
0.24
0.24
100.00%
100.00%
5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
16
808.56
0.00
808.56
808.56
100.00%
100.00%
6
กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม
9
2.33
0.00
2.32
2.32
99.71%
99.71%
7
โรงเรียนวาปีปทุม
10
18.89
0.00
18.80
18.80
99.48%
99.48%
8
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
33
329.55
0.00
316.28
316.28
95.97%
95.97%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
31
179.67
0.00
169.71
169.71
94.45%
94.45%
10
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
15
38.46
0.01
36.09
36.10
93.84%
93.85%
11
โรงพยาบาลมหาสารคาม
13
52.26
0.01
47.78
47.79
91.43%
91.45%
12
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
11
4.67
0.00
4.27
4.27
91.32%
91.32%
13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
12
6.98
0.00
6.33
6.33
90.73%
90.73%
14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
31
127.46
0.01
115.36
115.37
90.50%
90.51%
15
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
1
0.56
0.00
0.49
0.49
88.66%
88.66%
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
33
113.04
0.00
100.03
100.03
88.49%
88.49%
17
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
28
17.64
0.00
15.59
15.59
88.37%
88.37%
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
33
172.90
0.00
151.93
151.93
87.87%
87.87%
19
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
18
21.11
0.00
18.19
18.19
86.15%
86.15%
20
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
20
24.31
0.00
20.45
20.45
84.12%
84.12%
21
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29
1,045.09
0.00
840.07
840.07
80.38%
80.38%
22
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
7
0.58
0.01
0.46
0.47
78.90%
80.96%
23
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
19
15.24
0.00
12.00
12.00
78.76%
78.78%
24
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
20
78.82
0.00
61.50
61.50
78.02%
78.02%
25
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
7
7.70
0.00
5.96
5.96
77.35%
77.35%
26
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
7
4.26
0.05
3.29
3.33
77.22%
78.28%
27
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
18
19.39
0.21
14.73
14.94
76.00%
77.07%
28
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
9
1.25
0.00
0.95
0.95
75.86%
75.86%
29
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
14
1.94
0.00
1.46
1.46
74.91%
74.91%
30
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
11
5.29
0.08
3.95
4.03
74.64%
76.20%
31
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
10
17.55
0.00
13.09
13.09
74.60%
74.60%
32
โรงเรียนผดุงนารี
12
21.98
0.00
16.35
16.35
74.38%
74.38%
33
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
12
10.84
0.00
7.85
7.85
72.35%
72.35%
34
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
6
1.60
0.00
1.15
1.15
71.82%
71.82%
35
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
15
4.41
0.00
3.16
3.16
71.57%
71.64%
36
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
13
7.85
0.00
5.58
5.58
71.03%
71.03%
37
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
20
116.76
0.43
81.84
82.28
70.09%
70.46%
38
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
12
2.11
0.00
1.48
1.48
70.01%
70.01%
39
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
19
6.02
0.01
4.20
4.21
69.85%
69.93%
40
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
26
22.31
0.00
15.54
15.54
69.65%
69.65%
41
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
20
13.22
0.00
9.19
9.19
69.46%
69.46%
42
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11
6.72
0.00
4.66
4.66
69.39%
69.39%
43
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
3
0.46
0.00
0.31
0.31
68.91%
68.91%
44
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
7
1.79
0.10
1.23
1.33
68.74%
74.22%
45
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
11
0.97
0.00
0.67
0.67
68.67%
68.67%
46
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
19
8.82
0.00
6.05
6.05
68.65%
68.65%
47
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
33
379.13
1.15
260.00
261.15
68.57%
68.88%
48
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
13
4.34
0.01
2.97
2.98
68.40%
68.59%
49
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
11
5.61
0.00
3.83
3.83
68.18%
68.18%
50
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
13
12.97
0.02
8.83
8.85
68.07%
68.19%
51
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
14
3.61
0.00
2.45
2.45
67.87%
67.87%
52
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
8
4.24
0.20
2.87
3.06
67.56%
72.22%
53
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
7
1.56
0.00
1.05
1.05
67.50%
67.50%
54
สำนักงานทางหลวงที่ 8
10
11.63
0.01
7.84
7.84
67.37%
67.44%
55
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
28
685.65
0.07
461.41
461.48
67.29%
67.30%
56
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
9
2.52
0.00
1.69
1.69
66.94%
66.94%
57
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
9
2.96
0.00
1.94
1.94
65.45%
65.45%
58
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
13
12.56
0.00
8.21
8.21
65.35%
65.35%
59
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
21
12.46
0.00
8.07
8.07
64.75%
64.75%
60
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
13
10.20
0.00
6.57
6.57
64.41%
64.41%
61
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
4
1.75
0.00
1.12
1.12
64.32%
64.32%
62
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
10
3.75
0.00
2.41
2.41
64.18%
64.18%
63
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
8
4.12
0.00
2.61
2.61
63.38%
63.38%
64
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
10
4.36
0.00
2.75
2.75
63.05%
63.05%
65
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
13
5.91
0.00
3.72
3.72
62.89%
62.89%
66
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
25
21.68
0.00
13.59
13.59
62.69%
62.69%
67
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
24
27.94
0.00
17.17
17.17
61.46%
61.46%
68
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
9
13.42
0.00
8.22
8.22
61.21%
61.21%
69
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
5
5.71
0.02
3.48
3.50
60.95%
61.30%
70
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
8
6.96
0.00
4.20
4.20
60.36%
60.36%
71
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
17
3.73
0.00
2.24
2.24
60.09%
60.09%
72
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
6
7.11
0.00
4.23
4.23
59.48%
59.48%
73
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
5
1.04
0.00
0.61
0.61
59.18%
59.18%
74
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
19
3.28
0.01
1.91
1.92
58.40%
58.71%
75
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
10
1.75
0.00
1.01
1.01
57.56%
57.56%
76
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
19
10.65
0.00
6.06
6.06
56.96%
56.96%
77
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
29
17.68
0.00
9.91
9.91
56.03%
56.03%
78
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
16
4.50
0.00
2.48
2.48
55.08%
55.08%
79
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
10
2.57
0.00
1.33
1.33
51.89%
51.89%
80
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
1
0.08
0.00
0.04
0.04
44.68%
44.68%
81
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
4
0.82
0.00
0.36
0.36
43.99%
43.99%
82
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
4
16.26
0.74
5.28
6.02
32.49%
37.04%
83
โครงการชลประทานมหาสารคาม
7
0.57
0.00
0.17
0.17
30.72%
30.72%
รวม
1,146
4,656.97
3.13
3,822.09
3,825.22
82.07%
82.13%
×