งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11
2.65
0.00
1.57
1.57
59.15%
59.15%
2
กระทรวงวัฒนธรรม
13
7.38
0.00
4.84
4.84
65.62%
65.62%
3
กระทรวงอุตสาหกรรม
12
3.09
0.41
2.07
2.48
66.99%
80.19%
4
กระทรวงพลังงาน
4
1.75
0.11
1.20
1.31
68.75%
74.93%
5
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
48
106.52
0.12
73.91
74.03
69.38%
69.49%
6
กระทรวงแรงงาน
60
14.63
0.45
10.23
10.68
69.92%
72.97%
7
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
28
16.13
0.00
11.49
11.49
71.24%
71.24%
8
กระทรวงการคลัง
29
8.48
0.01
6.11
6.12
72.03%
72.17%
9
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
20
13.94
0.00
10.12
10.12
72.61%
72.61%
10
กระทรวงคมนาคม
32
26.70
0.35
19.47
19.82
72.91%
74.23%
11
กระทรวงสาธารณสุข
41
176.61
0.24
130.47
130.71
73.87%
74.00%
12
สำนักนายกรัฐมนตรี
25
4.44
0.00
3.29
3.29
74.17%
74.17%
13
กระทรวงมหาดไทย
100
782.80
1.71
582.27
583.98
74.38%
74.60%
14
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
210
117.19
0.62
89.53
90.14
76.39%
76.91%
15
กระทรวงพาณิชย์
15
4.41
0.00
3.46
3.46
78.35%
78.42%
16
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16
4.50
0.01
3.61
3.62
80.21%
80.35%
17
กระทรวงศึกษาธิการ
403
986.65
1.58
861.43
863.00
87.30%
87.46%
18
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
64
1,454.19
3.01
1,284.15
1,287.15
88.30%
88.51%
19
กระทรวงยุติธรรม
40
60.83
0.14
54.85
54.98
90.16%
90.38%
20
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
55
1,143.86
0.21
1,128.71
1,128.92
98.67%
98.69%
21
หน่วยงานของศาล
7
0.46
0.00
0.46
0.46
100.00%
100.00%
22
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
3
0.21
0.00
0.21
0.21
100.00%
100.00%
รวม
1,236
4,937.45
8.95
4,283.45
4,292.40
86.75%
86.93%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
2
0.05
0.00
0.05
0.05
100.00%
100.00%
2
สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
3
0.21
0.00
0.21
0.21
100.00%
100.00%
3
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
2
0.11
0.00
0.11
0.11
100.00%
100.00%
4
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
3
0.30
0.00
0.30
0.30
100.00%
100.00%
5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
16
808.56
0.00
808.56
808.56
100.00%
100.00%
6
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
10
17.66
0.00
17.65
17.65
99.93%
99.93%
7
โรงเรียนผดุงนารี
12
22.15
0.00
22.10
22.10
99.78%
99.78%
8
โรงเรียนวาปีปทุม
10
19.01
0.00
18.92
18.92
99.54%
99.54%
9
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
10
15.82
0.00
15.39
15.39
97.28%
97.28%
10
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
33
329.55
0.00
316.28
316.28
95.97%
95.97%
11
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
16
42.67
0.00
40.67
40.67
95.29%
95.29%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
37
191.06
0.01
180.92
180.93
94.69%
94.69%
13
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
32
1,067.79
1.70
993.65
995.35
93.05%
93.21%
14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
36
149.97
0.51
137.24
137.75
91.51%
91.85%
15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
37
183.27
0.00
166.87
166.87
91.05%
91.05%
16
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
13
7.91
0.00
7.12
7.12
89.93%
89.93%
17
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
15
1.95
0.00
1.74
1.74
89.64%
89.64%
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
39
122.26
0.00
109.26
109.26
89.36%
89.36%
19
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
28
17.85
0.03
15.91
15.94
89.12%
89.29%
20
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
7
4.26
0.12
3.73
3.85
87.48%
90.29%
21
โครงการชลประทานมหาสารคาม
8
5.53
0.07
4.78
4.85
86.50%
87.75%
22
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
7
0.58
0.01
0.50
0.51
85.84%
87.90%
23
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
1
0.73
0.03
0.60
0.63
81.73%
86.38%
24
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
19
13.66
0.37
11.14
11.50
81.51%
84.18%
25
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
11
5.67
0.06
4.62
4.68
81.37%
82.41%
26
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
6
1.65
0.00
1.34
1.34
81.32%
81.32%
27
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
15
4.42
0.01
3.58
3.58
80.87%
81.01%
28
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
25
26.02
0.00
21.01
21.01
80.73%
80.73%
29
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
24
15.93
0.06
12.84
12.90
80.60%
80.94%
30
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
7
1.79
0.00
1.44
1.44
80.59%
80.59%
31
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
8
2.28
0.00
1.83
1.83
80.44%
80.44%
32
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
15
4.41
0.00
3.46
3.46
78.35%
78.42%
33
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
19
8.82
0.00
6.90
6.90
78.25%
78.25%
34
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
13
13.43
0.00
10.43
10.43
77.69%
77.69%
35
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
12
2.15
0.00
1.67
1.67
77.67%
77.67%
36
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
20
94.68
0.24
73.53
73.77
77.66%
77.92%
37
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
11
22.32
0.22
17.32
17.54
77.61%
78.58%
38
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
19
69.62
0.12
53.94
54.06
77.47%
77.64%
39
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
21
20.41
0.17
15.75
15.93
77.18%
78.03%
40
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
9
2.54
0.00
1.95
1.95
76.92%
76.92%
41
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
11
5.65
0.08
4.35
4.43
76.90%
78.28%
42
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
3
0.46
0.00
0.35
0.35
76.59%
76.59%
43
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
13
13.07
0.02
10.01
10.02
76.54%
76.66%
44
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
12
0.99
0.00
0.75
0.75
75.80%
75.80%
45
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
13
3.61
0.00
2.73
2.73
75.63%
75.63%
46
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
25
22.32
0.00
16.86
16.86
75.53%
75.53%
47
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
30
689.00
0.07
518.26
518.33
75.21%
75.22%
48
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
32
386.41
1.30
290.50
291.80
75.17%
75.51%
49
สำนักงานทางหลวงที่ 8
11
13.00
0.00
9.66
9.66
74.32%
74.32%
50
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
12
6.00
0.00
4.46
4.46
74.32%
74.32%
51
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
13
8.17
0.02
6.06
6.09
74.20%
74.48%
52
กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม
13
3.45
0.00
2.55
2.55
73.70%
73.70%
53
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
21
123.10
0.08
90.69
90.77
73.67%
73.73%
54
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
9
4.99
0.32
3.65
3.96
73.08%
79.46%
55
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
26
15.98
0.46
11.65
12.11
72.92%
75.80%
56
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
9
4.56
0.00
3.32
3.32
72.72%
72.72%
57
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
10
3.81
0.00
2.75
2.75
72.08%
72.08%
58
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
8
10.09
0.00
7.23
7.23
71.70%
71.70%
59
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
13
12.15
0.00
8.68
8.68
71.43%
71.43%
60
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
9
3.16
0.00
2.24
2.24
70.94%
70.94%
61
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11
7.98
0.00
5.56
5.56
69.69%
69.69%
62
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
21
8.66
0.64
6.00
6.64
69.27%
76.69%
63
โรงพยาบาลมหาสารคาม
13
71.85
0.00
49.70
49.70
69.17%
69.17%
64
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
4
1.75
0.11
1.20
1.31
68.75%
74.93%
65
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
7
6.97
0.00
4.79
4.79
68.72%
68.72%
66
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
20
4.97
0.45
3.38
3.83
68.13%
77.11%
67
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
17
3.79
0.00
2.58
2.58
67.94%
67.94%
68
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
13
13.06
0.00
8.87
8.87
67.90%
67.90%
69
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
9
4.32
0.02
2.91
2.93
67.37%
67.90%
70
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
6
5.75
0.21
3.87
4.08
67.22%
70.86%
71
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
12
3.09
0.41
2.07
2.48
66.99%
80.19%
72
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
34
26.20
0.21
17.52
17.73
66.88%
67.67%
73
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
24
13.26
0.05
8.72
8.77
65.78%
66.18%
74
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
13
7.38
0.00
4.84
4.84
65.62%
65.62%
75
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
16
4.52
0.00
2.87
2.87
63.58%
63.58%
76
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
6
2.44
0.00
1.52
1.52
62.37%
62.37%
77
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
29
18.00
0.04
11.13
11.18
61.82%
62.07%
78
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
11
2.65
0.00
1.57
1.57
59.15%
59.15%
79
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
6
9.48
0.00
5.51
5.51
58.07%
58.07%
80
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
4
0.82
0.00
0.45
0.45
54.27%
54.27%
81
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
29
36.90
0.00
19.97
19.97
54.11%
54.11%
82
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
6
34.51
0.74
16.32
17.06
47.29%
49.44%
83
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
1
0.08
0.00
0.04
0.04
44.68%
44.68%
รวม
1,236
4,937.45
8.95
4,283.45
4,292.40
86.75%
86.93%
×