งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
527
585.13
68.00
342.75
410.75
58.57%
70.19%
2
กระทรวงอุตสาหกรรม
12
3.02
0.35
1.91
2.26
63.11%
74.68%
3
กระทรวงพาณิชย์
17
6.12
0.75
3.95
4.70
64.52%
76.77%
4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
278
1,664.45
279.36
1,112.57
1,391.93
66.84%
83.62%
5
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
124
1,710.42
49.07
1,146.85
1,195.92
67.05%
69.91%
6
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
24
12.60
0.01
8.54
8.55
67.77%
67.85%
7
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
66
130.79
0.04
91.68
91.72
70.09%
70.12%
8
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13
1.94
0.00
1.37
1.37
70.57%
70.57%
9
กระทรวงการคลัง
24
7.07
0.68
5.04
5.72
71.26%
80.82%
10
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13
4.96
0.01
3.65
3.66
73.51%
73.72%
11
กระทรวงคมนาคม
118
918.38
178.02
678.95
856.97
73.92%
93.31%
12
สำนักนายกรัฐมนตรี
20
3.37
0.00
2.52
2.52
74.70%
74.70%
13
กระทรวงสาธารณสุข
107
313.93
35.69
236.21
271.90
75.24%
86.61%
14
กระทรวงมหาดไทย
306
746.32
47.26
584.78
632.04
78.35%
84.68%
15
กระทรวงกลาโหม
9
3.14
0.00
2.48
2.48
79.02%
79.02%
16
กระทรวงแรงงาน
67
13.92
0.13
11.14
11.27
79.98%
80.92%
17
กระทรวงศึกษาธิการ
973
1,038.58
50.98
849.57
900.55
81.80%
86.71%
18
กระทรวงพลังงาน
4
1.38
0.00
1.15
1.15
83.09%
83.09%
19
กระทรวงวัฒนธรรม
30
7.54
0.00
6.44
6.44
85.41%
85.41%
20
กระทรวงยุติธรรม
54
52.88
0.22
45.42
45.64
85.87%
86.30%
21
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
34
17.70
0.71
15.42
16.13
87.11%
91.12%
22
หน่วยงานของศาล
8
0.26
0.00
0.26
0.26
100.00%
100.00%
23
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
5
0.23
0.00
0.23
0.23
100.00%
100.00%
รวม
2,833
7,244.14
711.29
5,152.86
5,864.15
71.13%
80.95%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
3
0.17
0.00
0.17
0.17
100.00%
100.00%
2
สำนักงานประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
3
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
3
สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
5
0.23
0.00
0.23
0.23
100.00%
100.00%
4
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
2
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
5
โรงเรียนผดุงนารี
12
20.02
0.00
19.94
19.94
99.56%
99.56%
6
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
25
35.91
0.21
34.07
34.29
94.88%
95.46%
7
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
27
283.21
4.13
266.60
270.73
94.13%
95.59%
8
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
9
8.60
0.00
8.01
8.01
93.13%
93.13%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
186
139.35
0.43
128.75
129.18
92.39%
92.69%
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
90
180.08
1.41
161.87
163.28
89.88%
90.67%
11
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
14
4.54
0.00
4.07
4.07
89.62%
89.62%
12
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
10
17.52
2.01
15.49
17.50
88.37%
99.85%
13
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
27
16.22
0.71
14.32
15.03
88.27%
92.65%
14
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
77
470.35
5.03
413.65
418.69
87.94%
89.01%
15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
15
7.72
0.29
6.69
6.98
86.71%
90.45%
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
223
197.92
11.04
170.24
181.28
86.01%
91.59%
17
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
11
3.68
0.02
3.15
3.17
85.58%
86.13%
18
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
30
7.54
0.00
6.44
6.44
85.41%
85.41%
19
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
26
780.70
6.52
665.98
672.50
85.30%
86.14%
20
โรงเรียนวาปีปทุม
11
16.66
0.00
14.19
14.19
85.16%
85.16%
21
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
19
1.85
0.00
1.56
1.56
84.25%
84.25%
22
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
4
1.38
0.00
1.15
1.15
83.09%
83.09%
23
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
17
3.80
0.02
3.15
3.17
82.86%
83.39%
24
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
14
2.94
0.01
2.41
2.42
81.95%
82.24%
25
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
33
236.67
27.70
192.99
220.70
81.54%
93.24%
26
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
21
4.21
0.01
3.43
3.44
81.41%
81.56%
27
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
32
20.29
0.47
16.46
16.93
81.15%
83.45%
28
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
23
14.90
0.39
11.95
12.34
80.20%
82.81%
29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
210
186.69
22.85
148.52
171.37
79.55%
91.79%
30
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
5
1.74
0.06
1.38
1.44
79.46%
82.92%
31
สำนักงานสัสดีจังหวัดมหาสารคาม
9
3.14
0.00
2.48
2.48
79.02%
79.02%
32
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
3
0.50
0.00
0.39
0.39
79.02%
79.02%
33
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
6
2.81
0.00
2.20
2.20
78.39%
78.39%
34
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
17
2.09
0.00
1.62
1.62
77.90%
77.90%
35
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
16
4.57
0.10
3.54
3.65
77.57%
79.79%
36
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
3
0.53
0.00
0.41
0.41
77.46%
77.46%
37
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
25
20.44
0.01
15.78
15.79
77.21%
77.26%
38
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
23
23.50
0.54
18.11
18.65
77.07%
79.38%
39
โรงพยาบาลมหาสารคาม
34
157.00
21.51
120.96
142.47
77.04%
90.74%
40
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
195
87.75
17.88
67.21
85.10
76.59%
96.97%
41
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
23
109.83
0.00
84.02
84.02
76.50%
76.50%
42
กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม
11
2.36
0.00
1.80
1.80
76.23%
76.23%
43
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
13
4.16
0.00
3.14
3.14
75.42%
75.42%
44
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
7
1.48
0.00
1.10
1.10
74.35%
74.35%
45
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
12
4.87
0.01
3.61
3.62
74.11%
74.32%
46
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
44
1,223.05
7.19
902.00
909.19
73.75%
74.33%
47
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
41
59.66
0.00
43.80
43.80
73.41%
73.41%
48
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
5
1.40
0.00
1.02
1.02
73.17%
73.17%
49
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
8
1.26
0.00
0.92
0.92
72.90%
72.90%
50
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
10
2.11
0.00
1.53
1.53
72.48%
72.60%
51
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
64
148.32
14.19
107.23
121.42
72.29%
81.85%
52
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
54
642.80
147.46
461.55
609.01
71.80%
94.74%
53
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
17
8.28
0.00
5.93
5.93
71.65%
71.65%
54
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
9
1.01
0.00
0.72
0.72
71.12%
71.12%
55
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
25
28.83
3.47
20.49
23.96
71.05%
83.09%
56
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
13
1.94
0.00
1.37
1.37
70.57%
70.57%
57
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
8
5.60
0.00
3.93
3.93
70.16%
70.16%
58
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
15
3.34
0.00
2.32
2.32
69.65%
69.65%
59
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
7
4.22
0.00
2.94
2.94
69.61%
69.61%
60
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
119
194.21
27.68
134.54
162.22
69.27%
83.52%
61
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
8
4.46
0.01
3.08
3.09
68.94%
69.16%
62
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
33
24.14
2.45
16.54
18.99
68.54%
78.67%
63
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
31
8.57
0.01
5.82
5.83
67.88%
68.03%
64
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
25
71.13
0.04
47.88
47.92
67.31%
67.36%
65
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
31
16.35
0.04
10.91
10.96
66.73%
66.99%
66
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
19
12.26
0.01
8.01
8.02
65.37%
65.47%
67
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
17
11.17
1.47
7.25
8.72
64.92%
78.08%
68
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
17
6.12
0.75
3.95
4.70
64.52%
76.77%
69
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
12
3.02
0.35
1.91
2.26
63.11%
74.68%
70
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
8
2.54
0.00
1.53
1.53
60.43%
60.43%
71
สำนักงานทางหลวงที่ 8
20
35.23
2.84
21.25
24.09
60.31%
68.38%
72
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
7
12.21
0.00
6.87
6.87
56.22%
56.22%
73
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
24
20.62
3.56
10.77
14.33
52.24%
69.52%
74
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
16
9.99
3.23
5.18
8.41
51.85%
84.24%
75
โครงการชลประทานมหาสารคาม
102
392.35
39.53
202.65
242.18
51.65%
61.72%
76
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
80
487.37
41.88
244.84
286.73
50.23%
58.83%
77
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
32
25.99
2.29
12.42
14.72
47.80%
56.62%
78
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
24
19.17
1.88
9.06
10.93
47.23%
57.01%
79
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
41
25.25
10.85
11.70
22.55
46.34%
89.31%
80
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
1
0.09
0.00
0.04
0.04
41.31%
41.31%
81
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
8
1.13
0.62
0.43
1.05
38.43%
93.15%
82
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
19
13.44
7.41
4.80
12.22
35.72%
90.91%
83
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
225
600.54
268.71
180.00
448.71
29.97%
74.71%
84
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
13
24.97
0.00
2.32
2.32
9.30%
9.30%
รวม
2,833
7,244.14
711.29
5,152.86
5,864.15
71.13%
80.95%
×