งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
9
1.01
0.00
0.72
0.72
71.12%
71.12%
2
กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม
11
2.36
0.00
1.80
1.80
76.23%
76.23%
รวม
20
3.37
0.00
2.52
2.52
74.70%
74.70%
×