งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
8
1.13
0.62
0.43
1.05
38.43%
93.15%
2
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
5
1.40
0.00
1.02
1.02
73.17%
73.17%
3
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
6
2.81
0.00
2.20
2.20
78.39%
78.39%
4
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
5
1.74
0.06
1.38
1.44
79.46%
82.92%
รวม
24
7.07
0.68
5.04
5.72
71.26%
80.82%
×