งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
7
1.48
0.00
1.10
1.10
74.35%
74.35%
2
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
27
16.22
0.71
14.32
15.03
88.27%
92.65%
รวม
34
17.70
0.71
15.42
16.13
87.11%
91.12%
×