งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
8
2.54
0.00
1.53
1.53
60.43%
60.43%
2
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
8
4.46
0.01
3.08
3.09
68.94%
69.16%
3
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
8
5.60
0.00
3.93
3.93
70.16%
70.16%
รวม
24
12.60
0.01
8.54
8.55
67.77%
67.85%
×