งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
19
13.44
7.41
4.80
12.22
35.72%
90.91%
2
โครงการชลประทานมหาสารคาม
102
392.35
39.53
202.65
242.18
51.65%
61.72%
3
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
31
16.35
0.04
10.91
10.96
66.73%
66.99%
4
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
33
24.14
2.45
16.54
18.99
68.54%
78.67%
5
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
15
3.34
0.00
2.32
2.32
69.65%
69.65%
6
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
17
8.28
0.00
5.93
5.93
71.65%
71.65%
7
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
10
2.11
0.00
1.53
1.53
72.48%
72.60%
8
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
13
4.16
0.00
3.14
3.14
75.42%
75.42%
9
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
195
87.75
17.88
67.21
85.10
76.59%
96.97%
10
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
23
14.90
0.39
11.95
12.34
80.20%
82.81%
11
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
21
4.21
0.01
3.43
3.44
81.41%
81.56%
12
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
19
1.85
0.00
1.56
1.56
84.25%
84.25%
13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
15
7.72
0.29
6.69
6.98
86.71%
90.45%
14
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
14
4.54
0.00
4.07
4.07
89.62%
89.62%
รวม
527
585.13
68.00
342.75
410.75
58.57%
70.19%
×