งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานทางหลวงที่ 8
20
35.23
2.84
21.25
24.09
60.31%
68.38%
2
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
54
642.80
147.46
461.55
609.01
71.80%
94.74%
3
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
33
236.67
27.70
192.99
220.70
81.54%
93.24%
4
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
11
3.68
0.02
3.15
3.17
85.58%
86.13%
รวม
118
918.38
178.02
678.95
856.97
73.92%
93.31%
×