งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
1
0.09
0.00
0.04
0.04
41.31%
41.31%
2
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
12
4.87
0.01
3.61
3.62
74.11%
74.32%
รวม
13
4.96
0.01
3.65
3.66
73.51%
73.72%
×