งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
13
24.97
0.00
2.32
2.32
9.30%
9.30%
2
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
41
25.25
10.85
11.70
22.55
46.34%
89.31%
3
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
16
9.99
3.23
5.18
8.41
51.85%
84.24%
4
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
119
194.21
27.68
134.54
162.22
69.27%
83.52%
5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
8
1.26
0.00
0.92
0.92
72.90%
72.90%
6
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
32
20.29
0.47
16.46
16.93
81.15%
83.45%
7
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
77
470.35
5.03
413.65
418.69
87.94%
89.01%
รวม
306
746.32
47.26
584.78
632.04
78.35%
84.68%
×