งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
19
12.26
0.01
8.01
8.02
65.37%
65.47%
2
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
7
4.22
0.00
2.94
2.94
69.61%
69.61%
3
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
3
0.50
0.00
0.39
0.39
79.02%
79.02%
4
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
25
35.91
0.21
34.07
34.29
94.88%
95.46%
รวม
54
52.88
0.22
45.42
45.64
85.87%
86.30%
×