งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
3
0.53
0.00
0.41
0.41
77.46%
77.46%
2
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
16
4.57
0.10
3.54
3.65
77.57%
79.79%
3
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
17
2.09
0.00
1.62
1.62
77.90%
77.90%
4
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
14
2.94
0.01
2.41
2.42
81.95%
82.24%
5
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
17
3.80
0.02
3.15
3.17
82.86%
83.39%
รวม
67
13.92
0.13
11.14
11.27
79.98%
80.92%
×