งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
64
148.32
14.19
107.23
121.42
72.29%
81.85%
2
โรงพยาบาลมหาสารคาม
34
157.00
21.51
120.96
142.47
77.04%
90.74%
3
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
9
8.60
0.00
8.01
8.01
93.13%
93.13%
รวม
107
313.93
35.69
236.21
271.90
75.24%
86.61%
×