งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
2
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
2
สำนักงานประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
3
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
3
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
3
0.17
0.00
0.17
0.17
100.00%
100.00%
รวม
8
0.26
0.00
0.26
0.26
100.00%
100.00%
×